ఆఫీస్ HR తో హోటల్ రూమ్ లో

ఆఫీస్ HR తో పని మీద వేరే సిటీ కి వెళ్లి
అక్కడ రంకు పని మొదలు పెట్టిన మేనేజర్. ఆ HR పెద్ద పెద్ద సోల్లులు చూస్తూ మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి.