అన్న పరువు కోసం వదిన పూకు దెంగాను

దేవుడి లాంటి అన్నయ్య కోసం
మా వదినను ఎందుకు దెంగాల్సి వచ్చింది. వదిన నన్నుదెంగమని ఎందుకు అడిగింది, వదిన ని ఎలా దెంగాను అసలు అనేది స్టోరీ.

వదిన తో 3 రోజుల శోభనం – 1

పడక సుఖాన్ని పొందలేక పోతున్న వదినని లైన్ లో పెట్టిదెంగాను. ఇంక తన కోరిక చెప్తే అన్నయ లేని టైం లో కోరిక తీర్చడానికి ఎం చేసానో ఈ కకత లో రాసాను.