నా మరదలు పుత్తి లో వేలు పెట్టాను

నా మరదలు పూకు వాసన చూసాను, ఆలా నేను దాని గుద్ద కడిగాను దాని పుకు నాకేను. ముడ్డిలో వేళ్ళు పెట్టాను నా మరదలు ని రాకరాకలు గా కసి కసిగా దెంగాను.