బాత్రూం అందాలు – 2

మల్లికా వాళ్ళ తో ఆడుకుంటూ ఉంటె తను సోల్లులు కనపడాయి. ఆ తరువాత నేను ఎలా ఎం చేశాను, నేను ఎలా ఎంజాయ్ చేసానో ఈ మిగిలన కథ లో చదవండి.

పెళ్ళాన్ని దెంగడానికి వెళ్లి దొరికిపోయా – 1

మా పక్కింటి వాడి వైఫ్ నీ దెంగడానికి వెళ్లి నేను దొరికి పోయాన. ఆంటీ ని దెంగి అలసి పోయి పడుకున్న, పొద్దున్న లేచే సరికి మోదుగు ఉన్నాడు ముందు/