బాబాయ్ అనుకోకుండా అక్కతో దెంగులాట

బాబాయ్ అనుకోకుండా అక్కని ఎలా దెంగాడో, పాత కధలో మౌలాలి అన్న అక్కని ఎలా వేసి దెంగాడో. మా అమ్మ లంజరికం, ఇంకా మా కుటుంబ రంకు కూడా కథలో చదవచ్చు.

నా అన్న కూతురే నా లంజ అయ్యింది

నా అన్న కూతురి తో నా శోభనం ఎలా జరిగింది. తను నాకు భార్య లాగా ఎలా మారింది అనేది ఈ కథ లో రాసాను. మా బాబాయ్ కూతుర్ల దేన్గులాట చదివి ఆనందించండి.