ఆరాధ్య తో తలుపులు వెనుక అనుకోని మలుపులు – 2

ఆరాధ్య నా కజిజ్ సిస్టర్. చాలా ఇయర్స్ తరువాత మా ఇంటికి వచ్చింది. తనతో ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలా అని ఆలోచిస్తుంటే అనుకోకుండా అదృష్టం కలిసొచ్చింది.