కామేశ్వరి నాతో కోరిక తీర్చుకుంది

కామేశ్వరి అనే ఆంటీ కి నాకు మధ్య జరిగిన యదార్ధ సంఘటన అలానే కామ కేళి ఈ కామ కథలు లో చదివి ఎంజాయ్ చేయండి. అలానే కము ఆంటీ ని కూడా ఎంజాయ్ చేయండి.