వంశాచారం – సోంత కుటుంబ సభ్యులతో శృంగారం – 2

సోంత కుటుంబం సభ్యులను పెళ్ళి చేసుకునే ఆచారం ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా మొదలు అయింది. ఆ తరువాత అది ఎలా తరువాత తరాలకు కొనసాగిందో ఈ కథ లో చదవండి.