కామేశ్వరి నాతో కోరిక తీర్చుకుంది

కామేశ్వరి అనే ఆంటీ కి నాకు మధ్య జరిగిన యదార్ధ సంఘటన అలానే కామ కేళి ఈ కామ కథలు లో చదివి ఎంజాయ్ చేయండి. అలానే కము ఆంటీ ని కూడా ఎంజాయ్ చేయండి.

కవిత ఆంటీ తో కామ తాపం

ఆన్లైన్లో పరిచయం ఐన ఒక ఆంటీ తో జరిపిన కామ కలాపం. మా పరిచయం ఎలా మొదలు అయింది. ఎలా కలిసి కామ తాపం తీర్చుకున్నాం అనేది చదివి తెలుసుకోండి.