లాక్‌డౌన్‌లో నా చెల్లి తో శృంగారం

నా చిన్న సోదరిని లాకడౌన్లో ఎలా మోహింపజేసానో రాసాను. తర్వాత ఎలా నా మోడ్డ రసాలని రుచి చూసింది, ఆ తరువాత మేము ఇద్దరం ఎలా కలిసాం అనేది ఈ కమకథ.