బాత్రూం అందాలు – 2

మల్లికా వాళ్ళ తో ఆడుకుంటూ ఉంటె తను సోల్లులు కనపడాయి. ఆ తరువాత నేను ఎలా ఎం చేశాను, నేను ఎలా ఎంజాయ్ చేసానో ఈ మిగిలన కథ లో చదవండి.