అక్క తో ఒప్పందం

ఈ కథ ఒక తమ్ముడు అక్క కి మధ్య జరిగిన ఇన్సెస్ట్ సంభందం గురించి. అది ఎలా మొదలయ్యింది, ఎలా సాగిందో నేను ఈ కథ లో చెప్పబోతున్నాను.