అన్న పరువు కోసం వదిన పూకు దెంగాను

దేవుడి లాంటి అన్నయ్య కోసం
మా వదినను ఎందుకు దెంగాల్సి వచ్చింది. వదిన నన్నుదెంగమని ఎందుకు అడిగింది, వదిన ని ఎలా దెంగాను అసలు అనేది స్టోరీ.