కన్నడ ఓనర్ అంటీ పూకు ఇరగ దెంగిన – 1

ఎ కథలో నేను మీతో కన్నడ ఆంటీ ఓనర్ పూకు ని అదే విధంగా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఆంటీ పూకు ని ఎలా ఇరగా దెంగానో. వాళ్ళు నన్ను రివర్స్ లో ఎలా దెంగారో చెప్తా.